Nadácia CHEMOSVIT

Pomáhame tým, ktorí to potrebujú ...

Podpora mládežníckeho športu a telovýchovy

Jedným z poslaní Nadácie Chemosvit založenej v roku 2003 je pomáhať talentovaným deťom a mládeži pri rozvoji športu a telovýchovy, ale aj dospelým, ktorí v tejto uponáhľanej dobe si nájdu čas a priestor pre športové vyžitie. V našom podtatranskom regióne máme množstvo športových klubov a združení. Pri rozhodovaní o pridelení finančných prostriedkov nadácia prihliada predovšetkým na najbližšie okolie, a to aj vzhľadom k tomu, že zakladateľmi nadácie sú spoločnosti skupiny firiem Chemosvit a Finchem.

Tak tomu bolo aj v roku 2015, keď Nadácia Chemosvit zaevidovala a vyhovela všetkým 13 žiadostiam, týkajúcich sa oblasti športu a športových aktivít detí a mládeže, ale aj zamestnancov skupiny firiem Chemosvit a Finchem.

Finančne sme podporili a pomohli pri organizácii 5. ročníka bowlingovej ligy zamestnancov skupiny Chemosvit a Finchem, ktorá sa konala v období od februára do apríla 2015.

Deti našich zamestnancov navštevujú Plavecký klub ActiveSwim pod vedením Rastislava Kaňuka, ktorý sa venuje plaveckému výcviku detí od 3 rokov, taktiež niektoré z detí našich zamestnancov sú aktívnymi členmi Klubu plávania AQUACITY. Keď nás tieto kluby požiadali o pomoc pri nákupe plaveckých pomôcok, ich žiadostiam sme vyhoveli.

Vo Svite a Poprade fungujú športové kluby – volejbalové, basketbalové, hokejbalové, futbalové a iné. Preto sa správna rada v súvislosti s poslaním nadácie a pri dodržaní zásad schválených na poskytovanie finančných príspevkov rozhodla finančne pomôcť na základe ich žiadosti aj týmto klubom. Volejbalovému klubu Poprad pomohla zabezpečiť organizáciu mládežníckych podujatí, turnajov, detských volejbalových turnajov v oblasti Východ – Majstrovstvá Slovenska v roku 2015. Družstvá volejbalového klubu pôsobia v Podtatranskej volejbalovej lige. Basketbalovému klubu mládeže Svit správna rada odsúhlasila finančný príspevok pre tri družstvá, ktoré sa prebojovali na finálové turnaje na Majstrovstvá SR. Ide o kategóriu mladších žiakov. Pre skupinu kadetov basketbalového klubu bol použitý výťažok z VIII. ročníka tenisového turnaja „Memoriál Dušana Budzáka” . Nadácia pomáha nielen finančne, ale tiež vo forme výrobkov, tak ako to bolo aj v prípade Hokejbalového klubu a daru vo forme poukážky na nákup tovaru podnikovej predajni spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s. Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit začal svoju činnosť v októbri 2014, je súčasťou Centra talentovanej mládeže CTM Worms SHbÚ so sídlom v Kežmarku. Klub má 18 detí do 16 rokov, ktoré sú žiakmi ZŠ Komenského a ZŠ Mierovej vo Svite, polovica týchto detí má rodičov pracujúcich v skupine firiem Chemosvit a Finchem, a 15 detí nad 16 rokov, z ktorý je polovica obyvateľov mesta Svit. V júni 2015 sa uskutočnil v meste Makarska Chorvátsko, medzinárodný turnaj družstiev starších žiakov vo futbale. Dlhoročne pôsobiaci Futbalový klub vo Svite nás požiadal o finančnú podporu. Aj vďaka príspevku z Nadácie Chemosvit sa hráči-starší žiaci mohli tohto medzinárodného turnaja zúčastniť.

Nadácia podporila deti našich zamestnancov – atlétku, prispením čiastkou na športovú prípravu a splnenie limitu na účasť na ME juniorov 2015 a príspevkom na nákup športového oblečenia v podnikovej predajni Chemosvit Fibrochem, a.s. bol schválený pre športovca – hokejistu s diagnózou cukrovka.

V neposlednom rade medzi športové aktivity patrí aj súťaž v preverení pripravenosti a zručnosti členov kolektívov mladých hasičov a ich overenie akcieschopnosti. V záujme podpory humánnej činnosti dobrovoľných hasičov a detí so záujmom o ochranu pred požiarmi, sme finančný príspevok zaslali Dobrovoľnej požiarnej ochrane v Poprade – mladým hasičom.

Poslednou zo žiadostí z oblastí podpory športu, telelovýchovy bol každoročný príspevok na medzinárodnú cyklistickú súťaž HORAL ALTO, organizovanú a realizovanú v našom meste Svit, kde sa na súťažiach v rôznych kategóriách zúčastňujú aj naši zamestnanci a deti našich zamestnancov.

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900