Poslanie Nadácie CHEMOSVIT

Poslaním nadácie je získavanie a prerozdeľovanie získaných finančných prostriedkov a darov s cieľom:

  • poskytovať individuálnu pomoc súčasným a bývalým zamestnancom skupín CHEMOSVIT a FINCHEM, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách a sociálnej núdzi
  • podporovať zdravotnícke, sociálne a vzdelávacie zariadenia najmä v podtatranskej oblasti
  • podporovať a rozvíjať šport a telovýchovu najmä v podtatranskom regióne
  • podporovať rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt najmä v podtatranskej oblasti

V sociálnej oblasti nadácia podporuje hlavne opatrovateľské zariadenia, kde prispieva na nákup zdravotníckych pomôcok a hygienického materiálu či špeciálneho nábytku alebo na úpravy interiérov. 

V športe nadácia podporuje tradične hlavne deti a mládež. Príspevky do kultúrnej činnosti smerujú pre regionálne umelecké súbory, ale aj pre záujmové organizácie na rozvoj činnosti a pre deti na rozvoj ich kreativity a zmysluplné trávenie voľného času. 

Pre oblasť školstva prostriedky z nadácie smerujú hlavne na zriadenie či vybavenie učební, na zriadenie alebo rekonštrukciu športových areálov, či detských ihrísk. 

Do oblasti zdravotníctva boli prostriedky určené najmä na zakúpenie rôznych diagnostických zariadení alebo prístrojovej techniky alebo na financovanie úprav interiérov pre pacientov. 

Čo sa týka jednotlivcov, nadácia im pomáha v ťažkých životných situáciách, ako sú choroby, prírodné katastrofy a iné mimoriadne udalosti či potreby.

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900