Priority poskytnutia pomoci

Správna rada Nadácie poskytuje príspevky pre žiadateľov podľa týchto priorít:

 1. Zamestnanci skupiny Chemosvit, žiadajúci o podporu pri rôznych životných situáciách (úmrtie, havária, živelná pohroma)
 2. Zamestnanci skupiny Chemosvit, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
 3. Starší bývalí, resp. invalidní zamestnanci skupiny Chemosvit, nachádzajúci sa v núdzi
 4. Podpora sociálnych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 5. Podpora telesne postihnutých žiakov a študentov, najmä z podtatranského regiónu
 6. Podpora zdravotníckych zariadení
 7. Podpora škôl a vzdelávacích zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 8. Podpora talentovaných žiakov a študentov
 9. Podpora na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä v podtatranskej oblasti (financovanie kultúry, obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá)
 10. Podpora športu a telovýchovy, najmä v podtatranskej oblasti
 11. Podpora vedy

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900