Žiadosť o príspevok

O príspevok žiadajú fyzické a právnické osoby písomne (listom, e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného nižšie).

Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko, presnú adresu žiadateľa, opísané skutočnosti, prečo a na čo požadujete pomoc, kde je možné si overiť pravdivosť údajov uvedených v žiadosti, telefónny kontakt a vlastnoručný podpis.

Žiadosť je potrebné adresovať: Nadácia CHEMOSVIT alebo správca Nadácie CHEMOSVIT, Štúrova 101, 059 21 Svit; e-mailová adresa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Žiadosť po doručení bude zaevidovaná a posúdená členmi správnej rady.

Správna rada zasadá spravidla jedenkrát za mesiac, kedy rozhodne o poskytnutí alebo zamietnutí žiadosti.

Správna rada Nadácie poskytuje príspevky pre žiadateľov podľa týchto priorít:

 • Zamestnanci zakladateľov Nadácie CHEMOSVIT (spoločnosti skupín CHEMOSVIT a FINCHEM), žiadajúci o podporu pri rôznych životných situáciách (úmrtie, havária, živelná pohroma)
 • Zamestnanci zakladateľov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
 • Starší bývalí, resp. invalidní zamestnanci zakladateľov, nachádzajúci sa v núdzi
 • Podpora sociálnych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 • Podpora telesne postihnutých žiakov a študentov, najmä z podtatranského regiónu
 • Podpora zdravotníckych zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 • Podpora škôl a vzdelávacích zariadení, najmä v podtatranskom regióne
 • Podpora talentovaných žiakov a študentov
 • Podpora na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, najmä v podtatranskej oblasti (financovanie kultúry, obnovy kultúrnych pamiatok, charitatívne a náboženské účely pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločenstvá
 • Podpora športu a telovýchovy, najmä v podtatranskej oblasti
 • Podpora vedy

VZOR ŽIADOSTI O PRÍSPEVOK

 

Ďakujem

Registračné údaje
Nadácie CHEMOSVIT

Nadácia je zapísaná na Ministerstve vnútra SR v Bratislave dňa 1.8.2003.

Registračné číslo: 203/Na-2002/727

Pridelené IČO: Štatistický úrad SR
Krajská správa ŠÚ SR v Prešove
IČO: 378 848 67

Účet v TATRABANKE, a.s., pobočka Poprad
číslo účtu : 262 238 1900/1100
IBAN: SK66 1100 0000 0026 2238 1900